عشق سالم….عشق بیمار

در این مقاله با بیان تفاوت های بین عشق سالم و عشق بیمار، سعی داریم شما را از گرفتار شدن در روابط ناسالم بر حذر داریم.

  • ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
  • دکتر علی کربلائی