پیشگیری و درمان سردرد

امروزه پیشگیری، درمان و مراقبت از بیماریها در سایه آموزش همگانی میسر میشود. این همایش در جهت نگاهی چند بعدی به مقوله سردرد برگزار میشود.

امروزه پیشگیری، درمان و مراقبت از بیماریها در سایه آموزش همگانی میسر میشود. این همایش در جهت نگاهی چند بعدی به مقوله سردرد برگزار میشود.